شماره جاری: دوره 8، شماره 16، اسفند 1401، صفحه 1-190 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی ویراستار صفحه آرا
دوره انتشار
دو فصلنامه